Пословник Градске изборне комисије у Пожаревцу

Градска изборна комисија у Пожаревцу је на првој седници одржаној 14. фебруара 2022. године, једногласно донела Пословник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу.

Комисија је претходно одлучила о постојању оправданих разлога да Пословник ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града Пожаревца“, у складу са чланом 196. став 4. Устава Републике Србије.

Овим Пословником уређена је организација, начин рада и одлучивања Градске изборне комисије у Пожаревцу, као и друга питања од значаја за рад Комисије.